Kurs Adr – Szkolenia Adr (Cysterny) - Warszawa


Idź do treści

Testy ADR

Aktualne informacje na temat egzaminów (testów z odpowiedziami jednokrotnego wyboru):

  • kurs podstawowy - z 30 pytań (zalicza 20 prawidłowych odpowiedzi) - 60 min,


  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - z 18 pytań (zalicza 12 prawidłowych odpowiedzi) - 40 min,


  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - z 15 pytań (zalicza 10 prawidłowych odpowiedzi) - 30 min,


  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - z 15 pytań (zalicza 10 prawidłowych odpowiedzi) - 30 min.Poglądowe testy - kurs podstawowy:

1. Przepisy ADR regulują:
a. przewóz kolejowy towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym
b. przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w ruchu międzynarodowym
c. transport morski towarów niebezpiecznych

2. Towar niebezpieczny według ADR to:
a. przedmiot o wymiarach ponad gabarytowych
b. substancja zaklasyfikowana do jednej z 13 klas niebezpieczeństwa
c. każdy ładunek przewożony bez opakowania

3. Co oznacza - według ADR - pojęcie "ładunek całkowity"?
a. ładunek pochodzący od różnych nadawców, wypełniający całą przestrzeń ładunkową
b. towary niebezpieczne, które są jedynym ładunkiem na pojeździe i pochodzą od jednego nadawcy
c. każdy towar przewożony w cysternie

4. Kto odpowiada za oznakowanie opakowania dla towaru niebezpiecznego?
a. spedytor
b. ładowacz
c. nadawca towaru

5. Zgodnie z ADR dopuszczone są następujące sposoby przewozu towarów niebezpiecznych:
a. przewóz drogowy w sztukach przesyłki
b. przewóz kolejowy w kontenerach
c. przewóz morski w dużych kontenerach

6. Przewóz towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oznacza:
a. przewóz luzem w kontenerze
b. przewóz w kontenerach-cysternach
c. przewóz w butlach gazowych

7. Całkowite wyłączenie spod działania przepisów ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych (tzw. LQ), dotyczy:

a. tylko przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach atestowanych przewozu towarów niebezpiecznych
b. w opakowaniach spełniających odpowiednie wymagania wytrzymałościowe, nie atestowanych, ale zaopatrzonych w numer rozpoznawczy towaru (UN) lub litery "LQ"
c. próżnych cystern po paliwach

8. Klasyfikacja towarów niebezpiecznych według ADR oznacza:
a. podział towarów niebezpiecznych na 4 klasy
b. podział towarów na klasy na podstawie zagrożenia dominującego
c. podział towarów na klasy w zależności od rodzaju opakowania

9. Zapis w dokumencie przewozowym "UN 1733 Trójchlorek antymonu, 8, PG II" oznacza, że przewożony towar jest:
a. silnie trujący
b. słabo trujący
c. żrący

10. Klasa towarów niebezpiecznych obejmuje
a. towary o różnych stopniach zagrożenia
b. wyłącznie towary czyste chemicznie
c. towary dopuszczone do określonego sposobu przewozu np. do przewozu w cysternie, luzem lub jedynie w opakowaniu

11. Które z poniższych zagrożeń stwarzanych przez towary klasy 4.1 uznaje się za najważniejsze
a. właściwości żrące
b. emisja gazu
c. palność

12. Jakie podstawowe środki ostrożności musi podjąć kierowca pojazdu przewożącego sztuki przesyłki z towarami niebezpiecznymi podczas załadunku/rozładunku
a. pozostawić oznakowanie pojazdu, jeśli ma być ponownie załadowany następnego dnia
b. oświetlić przestrzeń ładunkową lampami wodoszczelnymi z napisem "wodoszczelny"
c. założyć środki ochrony osobistej zalecane w instrukcji jeśli zauważył wydostający się towar

13. W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowca powinien
a. zważyć załadowany pojazd, i jeśli jest przeładowany tylko o 5% kontynuować jazdę
b. nie palić tytoniu podczas załadunku
c. usunąć zabezpieczenia ochronne z pasów spinających

14. Zapis w dokumencie przewozowym: "Przewóz zgodnie z 1.1.4.2" oznacza, że
a. kontener może być oznakowany nalepkami stosowanymi w transporcie morskim
b. kontener nie posiada certyfikatu pakowania
c. butle gazowe są przewożone w celu przeprowadzenia badań okresowych

15. Za oznakowanie sztuk przesyłki z towarami niebezpiecznymi odpowiada
a. nadawca towaru niebezpiecznego
b. firma spedycyjna
c. konwojent

16. Dokument przewozowy powinien zawierać
a. datę załadunku i adres odbiorcy
b. wykaz podstawowych czynności kierowcy na miejscu wypadku
c. wykaz osób uprawnionych do zmiany klasyfikacji towarów niebezpiecznych w przypadku awarii

17. Ile zestawów pisemnych instrukcji powinno znajdować się na pokładzie jednostki transportowej przewożącej sztuki przesyłki
a. tyle ile znajduje się towarów szczególnie niebezpiecznych
b. tyle, ile jest przewożonych towarów z wyjątkiem instrukcji dla pustych, nieoczyszczonych opakowań
c. kierowca powinien posiadać jeden wzór zgodny z przepisami

18. Aby prawidłowo użyć gaśnicę proszkową
a. należy nacisnąć spust w celu złamania zawleczki.
b. należy rozpylacz proszku skierować na podstawę ognia.
c. należy gasić pod wiatr

19. W pisemnej instrukcji dla kierowcy powinny być zawarte informacje
a. w jaki sposób powinien być gaszony pożar pojazdu
b. telefon do nadawcy
c. telefon jednostki ratownictwa z fabryki chemicznej znajdującej się nas trasie przejazdu

20. Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie pisemnej instrukcji dla kierowcy
a. wytwórca towaru.
b. spedytor.
c. instrukcje dostarcza przewoźnik zgodnie ze wzorem z przepisów

21. Kto odpowiada za przekazanie kierowcy pisemnej instrukcji przed rozpoczęciem przewozu towarów niebezpiecznych
a. nadawca lub spedytor
b. nadawca, który przekazuje ją spedytorowi, który następnie przekazuje ją kierowcy wraz z poleceniem wyjazdu
c. Przewoźnik

22. Ile egzemplarzy pisemnych instrukcji powinno być w kabinie cysterny wielokomorowej
a. tyle, ile jest przewożonych towarów oraz tyle, ile było przewożonych towarów w ostatnim tygodniu.
b. jeśli wszystkie komory są próżne i nieoczyszczone, to niepotrzebna jest żadna instrukcja jedną,
c. zgodną ze wzorem podanym w przepisach

23. Jakie zasady powinny być przestrzegane podczas gaszenia pożaru
a. jeśli pali się opona należy niezwłocznie się zatrzymać
b. jeśli pali się silnik, to nie należy stosować gaśnic proszkowych, ponieważ wtryskiwany proszek może reagować z olejem napędowym
c. jeśli istnieje możliwość użycia kilku gaśnic należy to zrobić jednocześnie, a niejedna po drugiej

24. Jeśli pożar obejmie silnik napędzany olejem napędowym, to może on być gaszony
a. gaśnicą proszkową ABC
b. tylko kocem gaśniczym
c. tylko piaskiem

25. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują (263/1082)
a. zagrożenie wyciekiem towaru utleniającego
b. zagrożenie emisją gazu niepalnego, ale żrącego
c. zagrożenie emisją gazu trującego, palnego

26. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują (368/3286)
a. zagrożenie wyciekiem cieczy samozapalnej
b. zagrożenie wyciekiem towaru ciekłego, trującego i żrącego
c. zagrożeniem w przypadku kontaktu towaru z wodą

27. Numery znajdujące się na tablicy ostrzegawczej wskazują (30/1202)
a. zagrożenie wyciekiem towaru ciekłego żrącego, zapalnego, który może samorzutnie ulegać gwałtownej reakcji zagrożenie
b. wyciekiem towaru ciekłego, zapalnego
c. zagrożenie wyciekiem towaru ciekłego trującego przewożonego w podwyższonej temperaturze

28. Kiedy wydarzy się pożar w tunelu
a. nigdy nie gaś pożaru obejmujacego towary niebezpieczne
b. ratuj pojazd wraz z ładunkiem
c. użyj klasonu, aby ostrzec innych kierowców

29. Jakie towary są Towarami Dużego Ryzyka zgodnie z działem 1.10 ADR
a. Wszystkie gazy
b. Materiały wybuchowe podklasa 1.1 przewożone w sztukach przesyłki
c. Wszystkie materiały w klasie 9

30. Oznaczenie pojazdu z przodu i z tyłu tablicami z napisem "LTD QTY" oznacza że:
a.pojazd przewozi powyżej 8 ton materiałów zapakowanych na zasadach zwolnienia LQ
b. pojazd przewozi mniej niż 8 ton materiałów niebezpiecznych
c. pojazd przewozi materiały na lotnisko


Poglądowe testy - kurs specjalistyczny cysterny:


1. Towary niebezpieczne przewożone w cysternach drogowych podlegają przepisom ADR:

a. od momentu rozpoczęcia załadunku cysterny
b. tylko wtedy gdy cysterna jest pełna
c. od momentu przyłączenia przewodu zasilającego cysternę.

2. Ile tablic z numerami rozpoznawczymi zagrożenia musi być umieszczonych na cysternie drogowej podczas przewozu jednego towaru:
a. 2
b. 3
c. 5

3. Metoda napełniania w układzie zamkniętym jest lepsza od metody napełniania w układzie otwartym ponieważ:
a. podczas napełniania nie ulatniają się niebezpieczne pary
b. cysterna nie może być przepełniona
c. nie tworzą się ładunki elektrostatyczne

4. Pojazdy-cysterny o masie całkowitej powyżej 7,5 tony powinny być wyposażone w gaśnice:
a. co najmniej 2 gaśnice proszkowe po 6 kg (lub równoważnej substancji gaszącej)
b. co najmniej 1 gaśnica proszkowa 6 kg + 1 gaśnica proszkowa 2 kg (lub równoważnej substancji gaszącej)
c. co najmniej 1 gaśnica proszkowa 2kg + 1 lub więcej gaśnic proszkowych o łącznej masie co najmniej 12 kg (w tym jedna o masie co najmniej 6 kg) (lub równoważnej substancji gaszącej).

5. Instrukcja pisemna dla kierowcy powinna zawierać:
a. Rodzaj zagrożenia właściwego dla przewożonych towarów, środki zaradcze, które powinien podjąć kierowca oraz przeznaczony dla niego sprzęt ochrony indywidualnej
b. Wskazówki dla lekarza, który udziela pomocy zatrutym w wyniku wypadku,
c. Zawierać adres i telefon najbliższej Inspekcji Ochrony Środowiska.

6. W przypadku awarii, które z następujących dokumentów są istotne dla prowadzenia akcji ratowniczej
a. Zaświadczenie z przeszkolenia kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne wg ADR
b. Instrukcja pisemna dla kierowcy
c. Prawo jazdy kierowcy.

7. Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie instrukcji pisemnej dla kierowcy
a. Nadawca
b. Przewoźnik
c. Napełniający

8. Jak można podzielić cysternę na komory:
a. Za pomocą falochronów
b. Za pomocą przegród
c. Za pomocą falochronów karbowanych.

9. Właz jest niezbędny:
a. W każdej komorze w cysternie wielokomorowej,
b. W każdym falochronie
c. Tylko w cysternach opróżnianych górą.

10. Urządzenie sterujące wewnętrznym zaworem odcinającym:
a. Może pozostawać otwarte podczas przewozu
b. Powinno uniemożliwiać otwarcie zaworu po napełnieniu cysterny
c. W miarę możliwości, powinno być możliwe sprawdzenie z poziomu ziemi położenie otwarcia i zamknięcia wewnętrznego zaworu odcinającego.

11. Nadawca wpisał w dokumencie przewozowym nazwę towaru, który nie może być przewieziony tą cysterną Co powinien zrobić kierowca w tej sytuacji?
a. Powinienem odmówić przewozu
b. Powinienem podjąć się przewozu, jeżeli trasa od nadawcy do odbiorcy nie przekracza 100 km
c. Powinien wystąpić z prośbą do Inspekcji Transportu Drogowego o jednorazową zgodę na przewóz tego towaru.

12. W jakim dokumencie towarzyszącym prowadzący pojazd może przeczytać, jakie numery rozpoznawcze zagrożenia muszą być umieszczone na tablicach barwy pomarańczowej:
a. W załączniku A Umowy ADR.
b. W świadectwie dopuszczenia dla pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
c. W zezwoleniu na wykonanie operacji transportowej.

13. Gdzie można przeczytać, jakie osobiste wyposażenie ochronne jest zalecane podczas przewozu benzyny w cysternie
a. W instrukcjach pisemnych
b. W świadectwie dopuszczenia dla pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
c. W zezwoleniu na wykonanie operacji transportowej.

14. Co według przepisów umowy ADR należy zaliczyć do urządzeń bezpieczeństwa cysterny
a. Drążek holowniczy
b. Zawór bezpieczeństwa
c. Urządzenie do pomiaru poziomu gazów.

15. Czy pokrywy górne pustej, nieoczyszczonej cysterny mogą pozostać otwarte w trakcie jazdy do warsztatu, aby zbiornik tuż przed rozpoczęciem czyszczenia mógł być wystarczająco wywietrzony
a. Tak, kiedy wykluczy się wszystkie możliwe miejsca zapalenia
b. Nie, zbiorniki zawsze muszą być zamknięte
c. Nie, bo otwarte przykrywy górne powodują hałas.

16. Czy może dojść do zmiany stopnia napełnienia w zamkniętej cysternie podczas jazdy
a. Przy zamkniętych zbiornikach zmiany nie są możliwe
b. Tak, jeśli płyn podgrzeje się (np poprzez promieniowanie słoneczne)
c. Stopień napełnienia nie ulega zmianie.

17. Jaką funkcję spełnia główny wyłącznik akumulatora
a. Przerywa obwód elektryczny pomiędzy ciągnikiem siodłowym a naczepą
b. Przerywa (także przy chodzącym silniku) pracę obwodów elektrycznych
c. Odłącza tachograf od akumulatora

18. Po czym kierowca pojazdu rozpozna przydatność zbiornika do przewozu gazów skroplonych
a. Na podstawie danych podanych w świadectwie dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych
b. Po kształcie "kultowym" zbiornika
c. Po kształcie "cylindrycznym" zbiornika.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszej strony www. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

Strona główna | Kurs ADR | Doradca DGSA | Stanowiskowe ADR | Testy ADR | Przepisy ADR | Kontakt | Oferta | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego